Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ESTETICA HOME
https://estetica-home.com/


I. Oznaczenie Sprzedawcy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Estetica Aleksandra Łesyk
ul. Sprzymierzonych 79
14-400 Pasłęk
NIP: 578-279-01-30
REGON: 365758270
e-mail: info@estetica-home.pl

II. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy;
b) Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
Konta.
c) Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów
do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu
dostawy i płatności.
d) Klient – podmiot dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu
Internetowego, zawierający Umowę Sprzedaży lub korzystający z Usługi
Elektronicznej zgodnie z Regulaminem, który jest osobą fizyczną posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawna albo jednostką

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną;
e) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
f) Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
g) Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą
którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu
Internetowego. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i powiązanego
z nim Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie
Internetowym.
h) Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu
Internetowego, w szczególności umożliwiająca łatwe złożenie Zamówienia na
wybraną ilość Produktów, prezentowanie podsumowania Ceny poszczególnych
Produktów oraz łącznej Ceny za wszystkie Produkty, a także łączną wartość
Zamówienia.
i) Newsletter – usługa polegająca na możliwości otrzymywania od Sprzedawcy
informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez
Klienta adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres
poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu
rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia.
j) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
k) Przedsiębiorca – Klient, niebędący Konsumentem, który zawiera Umowę
Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług ze Sprzedawcą w celu związanym
bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub
zawodową.
l) Regulamin – niniejszy dokument.
m) Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Estetica Aleksandra Łesyk, ul.
Sprzymierzonych 79, 14-400 Pasłęk, NIP 578-279-01-30, REGON: 365758270
e-mail: info@estetica-home.pl.
n) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

o) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą
elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
p) Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca Konsumentowi na: -wytwarzanie,
przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; -
wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub
wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi; - inne formy
interakcji za pomocą danych.
q) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta.
r) Treść cyfrowa - dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.
s) Wymagania techniczne – minimalne wymagania, których są niezbędne do
współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Sprzedawca/Usługodawca, tj.: (1) komputer/laptop lub inne urządzenie
multimedialne z dostępem do; (2) poczty elektronicznej; (3) przeglądarka
internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w
wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji
23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji
25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej włączenie w
przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript ; (5) aktywny adres e-mail.
t) Zamówienie –oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
lub Produktów ze Sprzedawcą.

III. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą
elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego
https://estetica-home.com/.
2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej
https://estetica-home.com/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i

utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej
chwili.
3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem i jego pełna akceptacja.
4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin
oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem
terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy
obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez
system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań
technicznych.
6. Klient zobowiązany jest do:
a) podawania przy formularzu rejestracji i zamówienia w ramach Sklepu
Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych
danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania.
b) korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający
funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów.
c) korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z
przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

IV. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi są świadczone przez Sprzedawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu.
2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi
Elektroniczne na rzecz Klientów:
a) Konto Użytkownika;
b) Koszyk;
c) Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie;
d) Newsletter;

3. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych
kroków przez Klienta:
- wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego
Regulaminu,
- kliknięciu pola „Zarejestruj”.
4. Po rejestracji Konta, Klienta może zalogować się do Sklepu internetowego podając
wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
5. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w
Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z
chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku
„Usuń Konto”.
6. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Konta, jeżeli Klient narusza
postanowienia III. Ust.6 Regulaminu.
7. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w
Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z
chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta lub skorzystania z
przycisku „Usuń Konto”.
8. Koszyk to usługa elektroniczna, która rozpoczyna się z momentem dodania przez
Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk ma charakter jednorazowy, jest
świadczony nieodpłatnie oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania
składania Zamówienia przez Klienta. W zależności od dostępnych funkcjonalności
Koszyk może zapamiętywać informacje o Produktach wybranych przez Klienta
również po zakończeniu sesji przeglądarki, ale nie zapewnia dostępności produktów.
9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
10. Newsletter to usługa świadczona na żądanie Klienta po zawarciu Umowy, obejmuje
otrzymywanie przez Klientów, którzy udostępnili Sprzedawcy swój adres e-mail,
drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług
Sprzedawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach,
rabatach i akcjach marketingowych.
11. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega
rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
12. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji,
których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej
promocji nie stanowi inaczej.
13. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z
Klientem za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem czy też zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.
14. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu,
Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia
naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o
świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
15. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma
wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.

V. Zamówienia/ Umowa sprzedaży

1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
3. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są wykonywane na
indywidualne zamówienie Klienta. Są to produkty nieprefabrykowane,
wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb.
4. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień, za pośrednictwem sklepu internetowego 24h/7 dni, telefonicznie i mailowo.
5. Składanie Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego możliwe jest przez
Klientów Sklepu Internetowego, którzy prawidłowo wypełnili Formularz Rejestracji
znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego. Składanie Zamówienia możliwe jest
także bez formularza rejestracyjnego. W przypadku braku konta użytkownika Klient
musi wypełnić osobny formularz zamówienia w zakresie danych, niezbędnych do
zawarcia umowy sprzedaży. W formularzu zamówienia należy wskazać takie dane jak imię i nazwisko oraz adres Klienta, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta. Klient musi dokonać wyboru Produktu, spośród Produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość, wskazać konkretne parametry produktu pod indywidualne zamówienie oraz wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu.
6. W trakcie składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego elementem procedury jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia.
7. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu
funkcjonalności Sklepu Internetowego, która wyraża obowiązek zapłaty. W stosunku do Klienta, który nie posiada Konta, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
8. Po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym następuje zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawca
niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie
do realizacji.
10. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
11. Sprzedawca umożliwia również składanie zamówień w formie mailowej na adres
mailowy: info@estetica-home.pl oraz telefonicznie. Klient wskazuje sprzedawcy
drogą mailową wszelkie niezbędne dane do zawarcia umowy sprzedaży.
12. Umowa sprzedaży złożona za pośrednictwem maila lub przez telefon uważa się za zawartą po uprzednim dokonaniu zaliczki przez Klienta w kwocie określonej drogą mailową przez Sprzedawcę w formie przelewu zwykłego oraz potwierdzenia
zamówienia, o którym mowa w ust. 10 niniejszego Regulaminu.
13. Cała wartość zamówienia obejmuje cenę produktu i koszty wysyłki.
14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
15. Czas realizacji zamówienia jest określony na stronie sklepu internetowego przy danym produkcie.
16. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

VI. Płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności:
a) Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b) Płatność kartą płatniczą za pośrednictwem platformy Stripe. W tym przypadku
realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez
Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu
płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po
skompletowaniu Zamówienia. Podmiotem świadczącym obsługę płatności jest
Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal
Dock, Dublin.
c) Płatność online -Przelewy24.

- w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu
Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po
otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o
dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie
niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia. Podmiotem świadczącym
obsługę płatności online są Przelewy 24 -PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP
7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości
opłaconym
2. Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej
dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych
sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
3. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej,
Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami
podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
4. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej (lub innego rachunku dokumentującego sprzedaż w formie
elektronicznej).
5. W przypadku składania zamówienia drogą mailową lub telefonicznie Klient dokonuje wpłaty zaliczki za Produkt w kwocie określonej drogą mailową lub przez telefon przez Sprzedawcę. Następnie Klient dokonuje zapłaty reszty ceny przed wysyłką Produktu.

VII. Dostawa

1. Dostawa Produktów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Sprzedawca umożliwia Klientowi również odbiór osobisty Produktu po jego
wyprodukowaniu z fabryki przy ul. Sprzymierzonych 14, 14-400 Pasłęk.
3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się przesyłką kurierską DPD; za
pośrednictwem Sprzedawcy- Transport Estetica lub inną zewnętrzną firmą
transportową. Koszty dostawy zależne są od wyboru dostawcy oraz od łącznej wagi zamawianych produktów, co jest skalkulowane w procesie zamówienia.
4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
5. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
6. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Produktu informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Produktu.
7. Sprzedawca dopuszcza możliwość realizacji dodatkowych usług wniesienia czy
montażu produktów, za dodatkową opłatą.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w rozdziale VIII. ust. 11 niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za adres e-mail:
info@estetica-home.pl lub za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy.
3. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowiącego załącznik nr 1 lub dostępnego na stronie sklepu.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc
zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w
posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów,
które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym
dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie
pierwszego z Produktów;
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez
Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
7. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca sam zaproponował, iż odbierze Produkt od konsumenta.
11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
13. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym paragrafie stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

IX. Tryb reklamacyjny

1. W odniesieniu do umów sprzedaży stosuje się przepisy określone w ustawie o
Prawach Konsumenta (rozdział 5A).
2. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedawane Produkty. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od daty zakupu produktów przez Klienta. Gwarancja udzielona na sprzedane Produkty nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z ustawy o Prawach Konsumenta.
3. Reklamacje należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Estetica
Aleksandra Łesyk, ul. Sprzymierzonych 79, 14-400 Pasłęk, NIP 578-279-01-30,
REGON: 365758270, e-mail: info@estetica-home.pl.
4. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do
produktów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i
dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest
potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
5. Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi: nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i
kompatybilność, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne
zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby
działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że
przedsiębiorca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł
o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z
zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało
złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu
umowy.
6. Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi także być dostarczany z
opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może
rozsądnie oczekiwać oraz być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które
przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać
opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. Do produktów z elementami cyfrowymi
przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 Ustawy o Prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową o których mowa powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy,
został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów
zgodności z umową określonych w ust.5 i 6 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie
zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
8. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
9. Konsument udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
10. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie
z art. 43d ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;
b) sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z art.
43d ust. 4–6 Ustawy o Prawach Konsumenta;
c) brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca
próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
d) brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie
ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków
ochrony określonych w art. 43d Ustawy o Prawach Konsumenta;
e) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez
nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.
12. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
13. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.
14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.
15. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
16. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed
upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego
dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.
17. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
18. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym rozdziale stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
19. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5B Ustawy o Prawach Konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter
dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to
zgodę.
2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym
możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
3. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do następujących przykładowych możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XI. Klauzula Force majeure (Siła wyższa)

1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek
ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane
nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem
surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub
blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż 5 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.
2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie
podczas utrzymywania się takich zdarzeń.
3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenckich.

XII. Opinie Klientów

1. W zakresie zamieszczania treści oraz jego udostępniania Klient dokonuje
dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2. Klient oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności
przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów
praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw
pokrewnych, które składają się na treści;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz
Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania
nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
3. Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania w ramach korzystania z usług danych osobowych osób trzecich
oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem
zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
b) zamieszczania w ramach korzystania z usług treści o charakterze reklamowym
i/lub promocyjnym.
4. Sprzedawca weryfikuje Opinie za pomocą adresu e-mail, który został użyty w
procesie zakupowym lub przypisany do konta użytkownika.
5. Opinie o Produktach mogą być wystawiane tylko w stosunku do faktycznie
zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta
Sklepu internetowego, który rzeczywiście dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
6. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego.
7. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu
wystawienia opinii o Produkcie.
8. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę
umieszczonych przez niego opinii czy innych treści w ramach Strony Internetowej
Sklepu.
9. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innym podmiotom
nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich
Produktów ani nie udostępnia sponsorowanych opinii.
10. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług opinii i innych treści, które mogłyby w szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych
osób trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną
praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej,
tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o
zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób,
zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie
wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy
obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

XIII. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce
„Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej
Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a
korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z
Regulaminem.
2. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania.
3. Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia klientów, będących
konsumentami, ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca zwykłego pobytu w UE.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskie.
5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

30.08.2023