Unia Europejska

PW ESTETICA Aleksandra Łesyk realizuje projekt pn.: „Promocja branży meblowej- inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego na świecie przez spółkę AJRAM oraz partnerów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I – Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.4- Nowe modele biznesowe i ekspansja, poddziałanie 1.4.1 – Promocja gospodarcza regionu, umowa nr RPWM.01.04.01-28-0006/18. Cel projektu: zwiększenie wartości przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, wzrost liczby nawiązanych kontraktów handlowych oraz promocja gospodarcza oferty przedsiębiorstw będących partnerami projektu wraz z promocją gospodarczą województwa warmińsko-mazurskiego o zasięgu obejmującym kraje z poza Europy.

Realizacja projektu obejmuje przygotowanie ofert przedsiębiorstw, przygotowanie i wdrożenie kampanii medialnych o zasięgu krajowym oraz pozaeuropejskim, przygotowanie a także udział w wydarzeniach międzynarodowych (targach).

Wartość projektu: 1 389 691,82
Wkład funduszy europejskich: 989 293,67